مصاحبه با دکتر حمیدرضا بهاری

مصاحبه با دکتر بهاری

در حاشیه اولین رویداد کارآفرینی استان قزوین یکی از مهمان های این رویداد دکتر نوبهاری بودند که در این زمینه تیم کانون نورا مصاحبه ای در زمینه کارآفرینی در ایران و همچنین در دانشگاه ها و راه های پیشرفت و توسعه آن صحبت کردند که در ویدیو پایین می بینید.